A Etapa Contemporánea I
Bibliografía

Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, 3 tomos, Consello da Cultura Galega-Universidade de Santiago, 1986.

ALONSO GIRGADO, L.: "Vida e obra de Xerardo Álvarez Limeses: unha aproximación", in G. Álvarez Limeses, Antre dous séculos, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1990, pp. VII-XXI (Edición facsimilar).

ALONSO MONTERO, XESÚS: Rosalía de Castro. Madrid: Ediciones Júcar, 1972.
En torno a Rosalía. Madrid: Ediciones Júcar, 1985. 

AXEITOS, X. L.: "Catecismo do labrego: intertextualidade e parodia", en Grial, nº 79, Vigo, 1983, pp. 65-72.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.: Historia contemporánea de Galicia, A Coruña, Ed. Gamma, 1982.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.: Historia de Galicia. Edade Contemporánea. Ed. Galaxia, Vigo, 1981.

BERAMENDI, J. G. e NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: O nacionalismo galego, Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1995.

BLANCO AMOR, EDUARDO: "Prólogo", en Lamas Carvajal. Antoloxía, Ed. Las Burgas, Buenos Aires, 1949.
—"Apuntes Carvaxalianos", en La Región, Ourense, 25, 28 e 30 de maio e 3, 9 de xuño de 1872.

BLANCO, CARMEN: Literatura galega da muller, Xerais, Vigo, 1991.

CARBALLO CALERO, RICARDO: Historia da literatura galega contemporánea, Galaxia, Vigo, 1981,  ed.

CARBALLO CALERO, RICARDO: Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Ed. Galaxia, 1975 (2ª ed.).

CARBALLO CALERO, RICARDO.: Historia da Literatura Galega. Ed. Galaxia, Vigo, 1981.
Libros e autores galegos (século XX). Ed. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1982.

CARRÉ ALDAO, EUGENIO: Literatura Gallega, Maucci. Barcelona, 1911.

CARRÉ ALDAO, UXÍO: Literatura gallega, Editorial Maucci, Barcelona, 1911, segunda edición.

CARVALHO CALERO, RICARDO: Historia da literatura galega contemporánea, 2ª ed. Galaxia, Vigo, 1975.

CARVALHO CALERO, RICARDO: Historia da literatura galega contemporánea. Ed. Galaxia, Vigo 1981.
Estudos e ensaios sobre literatura galega. Ed. do Castro. A Coruña, 1989.

CASTRO, ROSALÍA DE: Poesía Completa en Galego. Edición preparada por Benito Varela Jácome. Vigo: Edicións Xerais, 4ª ed., 1990.

DAVIES, CATHERINE: Rosalía de Castro no seu tempo, Galaxia, Vigo, 1987.

DOBARRO PAZ, XOSÉ Mª: "Lamas Carvajal, Valentín", en Gran Enciclopedia Gallega, nº 284-285, pp.187-199.

DOBARRO PAZ, XOSÉ Mª: "Prensa e literatura galega no século XIX", in A nosa literatura: unha interpretación para hoxe. A. C. Alexandre Bóveda. Sada-A Coruña, 1988.

DOBARRO PAZ, XOSÉ Mª ET ALII: Literatura galega: Séculos Escuros e Rexurdimento. Ed. Vía Láctea. A Coruña, 1988.

DUBY, G. e PERROT, M.: Historia de las mujeres, tomo 4, Taurus, Madrid, 1993.

DURÁN, J.A.: Crónicas I. Agitadores, poetas, caciques, bandoleros y reformadores en Galicia, Akal, Madrid, 1974.

FERNÁNDEZ GALLEGO: Valentín Lamas Carvajal. Estudio bio-bibliográfico, Ed. Moret, A Coruña, 1950.

FERREIRO, MANUEL: Pondal: Do dandysmo á loucura, Laiovento, A Coruña, 1991.
De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego. Laiovento, A Coruña, 1996.

FORCADELA, MANUEL: A harpa e a terra, Ed. Xerais, Vigo, 1988.
A poesia de Eduardo Pondal, Ed. do Cumio, Vilaboa, Pontevedra, 1993.

FREIXEIRO MATO, X. R.: A cara oculta de Noriega Varela (biografia e textos esquecidos), Laiovento, Santiago de Compostela, 1992.
—Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela), Fundación Caixa Galicia/El Progreso, Lugo, 1993.
Antonio Noriega Varela. Estudio e edición da obra completa, vol. I, Servicio de Publicacións da Deputación Provincial, 1994, pp. 55-189. Lugo, 1993.

GARCÍA NEGRO, Mª PILAR: Valentín Lamas Carvajal. Poesia galega completa, Ed. do Castro (no prelo).

HERMIDA, MODESTO: Narrativa Galega: Tempo do Rexurdimento. Ed. Xerais. Vigo, 1995.

KULP, KATHLEEN K.: Manner and Mood in Rosalía de Castro. A Study of Themes and Style. Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1968.

LEIRAS PULPEIRO, M.: Obras Completas, Estudio, edición e notas por Xesús Alonso Montero, Sálvora, Santiago de Compostela, 1983.
Poesía galega completa, edición de Ramón Reimúndez, Sotelo Blanco, Barcelona, 1984.

LOURENZO, MANUEL e PILLADO, FRANCISCO: O Teatro Galego, A Coruña, Ed. do Castro, 1979.

LUCA DE TENA, G.: Noticias de América. Ed. Nigra, Vigo, 1993.

LUCKÁS, GEORG: La novela histórica. Ed. Era, México, 1966.

MÁIZ, RAMÓN: O rexionalismo galego: organización e ideoloxía (1886-1907). Publicacións do Seminario de Estudos Galegos.

MARCH, KATHLEEN N.: De musa a literata: el feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro, Ediciós do Castro, Sada, 1994.

MARCO, AURORA: As precursoras, La Voz de Galicia, A Coruña, 1993.

NOGALES DE MUÑIZ, M. ANTONIA: Irradiación de Rosalía, Barcelona, 1966.

MAYORAL, MARINA: La poesía de Rosalía de Castro. Madrid: Ed. Gredos, 1974.

MÉNDEZ FERRÍN, XOSÉ LUÍS: De Pondal a Novoneyra, Xerais, Vigo, 1984, pp. 31-38.

MOLINA, CÉSAR ANTONIO: Prensa literaria en Galicia (1809-1920). Ed. Xerais. Vigo, 1989.

NEIRA VILAS, XOSÉ: "Significación de Ramón Armada Teixeiro" e "Non máis emigración", peza teatral precursora", in "Faro de Vigo", 4-4-1993 e 12-2-1995.

NOIA CAMPOS, M. C.: "Introducción", in F. Herrera Garrido, Antoloxía da obra galega, Imprenta Paredes, Santiago, 1987, pp. 9-33.

PILLADO MAYOR, FRANCISCO: O Teatro de Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Ed. do Castro, 1991.
"Glosa do teatro galego", in AA. VV., A Nosa Literatura: unha interpretación para hoxe (II), A Coruña, Xistral, 1985.

PONDAL, EDUARDO: Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos. Edición de Manuel Ferreiro, Sotelo Blanco, Barcelona, 1995.

POULLAIN, CLAUDE H.: Rosalía de Castro e a súa obra literaria, Galaxia, Vigo, 1989.

QUINTÁNS S. M.: "A nova dramaturxia galega (1832-1903)", introdución a Fco. Mª de la Iglesia, A fonte do xuramento. Xunta de Galicia. Santiago, 1992.

RICÓN VIRULEGIO, AMADO: Eduardo Pondal, Galaxia, Vigo, 1981.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO: Literatura galega contemporánea (problemas de método e interpretación). Ed. do Cumio. Vilaboa-Pontevedra, 1990.
Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro. Ed. AS-PG, Vigo, 1988.

STEVENS, SHELLEY: Rosalía de Castro and the Galician Revival. London: Tamesis Books, 1986.

TARRÍO VARELA, ANXO: Literatura Galega. Aportacións a unha Historia crítica. Ed. Xerais. Vigo, 1994.

VALCÁRCEL, MARCOS: A prensa en Ourense e a súa provincia, Deputación Provincial, Ourense, 1987.

VARELA JÁCOME, BENITO: "La poesía de Lamas Carvajal", en CEG, Santiago de Compostela, 1949, pp. 279-324.

VARELA JÁCOME, BENITO: "La prosa en Galicia en el siglo XIX", in Historia general de las literaturas hispánicas, IV, 2ª parte. Ed. Barna. Barcelona, 1957.

VARELA, J. L.: Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX. Ed. Gredos, Madrid, 1958.

VÁZQUEZ CUESTA, P.: Literatura gallega, in Historia de las literaturas hispánicas no castellanas, Madrid, Ed. Taurus, 1980.

VILLAR, M.: "Limiar", in G. López Abente, Antoloxía poética, Espiral Maior, A Coruña, 1995, pp. 9-26.

VILLARES, R.: Galicia. A Historia, Vigo, Ed. Galaxia, 1987.

VV. AA.: Eduardo Pondal, home libre, libre terra, A Nosa Cultura nº 7, A Nosa Terra, Vigo, 1986.

VV. AA.: Historia de Galicia, Frente cultural da ANPG, 1979.

VV. AA.: Historia de Galicia, Madrid, Ed. Alhambra, 1980.

VV. AA.: Historia de Galicia, Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1991.

VV. AA.: Rosalía de Castro. Unha obra non asumida, Xistral, Santiago, 1985.

VV. AA.: Rosalía viva, A Nosa Terra, 2ª ed., 1990.