A Etapa Contemporánea II
Bibliografía

AGRELO HERMO, XOSÉ e SAMPEDRO MARTÍNEZ, PILAR: Aproximación didáctica á obra de Antón Avilés de Taramancos, Ed. Toxosoutos, Muros, 1995.

ALONSO GIRGADO, LUÍS: "Introdución", in Ánxel Fole, Á lus do candil, Ed. Galaxia, Vigo, 1993.

ALONSO MONTERO, XESÚS: O que compre saber da lingua galega, Editorial Alborada, Buenos Aires, 1969.

ALONSO MONTERO, XESÚS: As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane, Vigo, Edicións Xerais, 1994.
Lingua e literatura galegas na Galicia emigrante, Santiago, Xunta de Galicia, 1995.

ÁLVAREZ BLANCO, R.: "Escribir en galego: Otero Pedrayo", in Otero Pedrayo na revista Nós 1920-1936, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 1988.

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, XOSÉ Mª.: Luís Amado Carballo. Vida e obra. Publicaciós da RAG, A Coruña, 1982.

ÁLVAREZ CÁCCAMO, XOSÉ MARÍA e LÓPEZ BERNÁRDEZ, CARLOS: Cincuenta anos de poesía galega, Tomo I e II, Penta Editorial, A Coruña, 1994.

ÁLVAREZ CÁCCAMO, XOSÉ MARÍA: "Avilés de Taramancos, alta torre", en "Galicia Literaria", Diario 16 de Galicia, Vigo, 7-III-1990.

ÁLVAREZ CÁCCAMO, XOSÉ MARÍA: "Introdución, notas e comentários", en FERREIRO, C. E., Longa noite de pedra, Edicións do Castro, Sada, A Coruña, 1990.

AMADO CARBALLO, LUÍS: Poesía galega completa. (Edición de Luís Alonso Girgado), Sotelo Blanco, Clásicos Galegos. Santiago de Compostela, 1994.

ARAGUAS, V.: Voces Ceibes, Xerais, Vigo, 1991.

ÁRMESTO FAGINAS, XOSÉ FRANCISCO: Álvaro Cunqueiro: unha biografía, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1991.

AXEITOS, X. L. et alii: A cultura e a creatividade galegas de cara ao ano 2000, As. Cultural "Escola e Sociedade" de I. B. Monelos, A Coruña, 1995.

AXEITOS, XOSÉ LUÍS: Manuel Antonio. Poesía galega completa, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1992.

BALIÑAS, C.: Descubrindo a Otero Pedrayo, Coordenadas, Santiago, 1980.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.: Historia de la cultura gallega. Siglos XIX-XX, Ediciones Gamma, A Coruña, 1983.

BEIRAS, XOSÉ MANUEL: O atraso económico de Galicia. Edicións Laiovento, 1995, 3ª edición.

BERAMENDI, J. G. e NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: O nacionalismo galego, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1995.

BERAMENDI, JUSTO G.: Vicente Risco no nacionalismo galego, Edicións do Cerne, Compostela, 1981. 

BLANCO AMOR, E.: Castelao escritor. Edicións do Castro, Sada-A Coruña, 1986.

BLANCO, CARMEN e RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO: "Novoneyra, Uxío", Gran Enciclopedia Gallega, Vol. 22, Santiago de Compostela-Gijón, 1974.

BOBILLO, FRANCISCO: Nacionalismo gallego. La ideología de Vicente Risco, Akal Editor, Madrid, 1981.

CABANILLAS ENRÍQUEZ, R.: Obra completa, 3 vols. Ed. de X. Alonso Montero, Akal Editor, Madrid, 1979-1981.

CAPELÁN, ANTÓN: "A fusión mítica na obra de Avilés de Taramancos", Luzes de Galiza, nº 21, A Coruña, febreiro, 1993, pp. 40-49.

CAPELÁN, ANTÓN: "Invitación á viaxe". Texto preliminar á última edición de Retorno a Tagen Ata. Edicións Xerais Vigo, 1996.

CARBALLO CALERO, R.: "Grorias e perigos da poesía de Fermín Bouza Brey", Nós, 131, 1934, pp. 146-147.   

CARBALLO CALERO, R.: Historia da literatura galega contemporánea, Ed. Galaxia, Vigo, 1981.

CARBALLO CALERO, R.: Historia da literatura galega contemporánea, Ed. Galaxia,Vigo, 1975, 2ª ed.
Libros e autores galegos, séc. XX, tomo II, Fundación Barrié, A Coruña, 1982.
—"A identidade galega na História. O Pensamento contemporáneo. Otero Pedrayo: Das Irmandades ao Seminario" in Estudos e Ensaios sobre Literatura Galega, Ed. do Castro, Sada, 1989.

CARBALLO CALERO, R.: Historia da literatura galega contemporánea, Galaxia, Vigo, 1981, 3ª edición.

CARBALLO CALERO, R.: Sete poetas galegos. Ed. Galaxia, Vigo, 1955.
—Historia da Literatura Galega Contemporánea. Ed. Galaxia, Vigo, 1975.

CARBALLO CALERO, RICARDO: Historia da Literatura Galega Contemporánea (1808-1936). Ed. Galaxia, Vigo, 1981, 3ª edición.

CARVALHO CALERO, R.: Escritos sobre Castelao. Sotelo Blanco Edicións, Compostela, 1989.

CARVALHO CALERO, R.: Letras galegas, AGAL, 1984.

CARVALHO CALERO, RICARDO: Escritos sobre Castelao, Sotelo Blanco, Barcelona, 1989.

CASARES, C.: "Nós", en Gran Enciclopedia Gallega, tomo 22, pp. 219-222.

CASARES, C.: Otero Pedrayo, Ed. Galaxia, Vigo, 1981.

CASARES, CARLOS: "Leria con Eduardo Blanco-Amor", en Grial, nº 41, Vigo, 1973.

CASARES, CARLOS: Conversas con Ánxel Fole, Galaxia, Vigo, 1984.

CASARES, CARLOS: Ramón Piñeiro, unha vida por Galicia, Fundación Caixa Galicia, O Castro, Sada, 1991.

CASARES, CARLOS: Vicente Risco, Ed. Galaxia, Vigo, 1981.

CASTRO, TAREIXA: O trasmundo de Ánxel Fole, Caixa Aforros Galicia, Sada, 1987.

CASTRO DE PAZ, J. L.: Historia do cine en Galicia, Vía Láctea, 1996.

CASTRO PÉREZ, X.: O galeguismo na encrucillada republicana, Ourense, Deputación, 1985.

CASTRO, P.: Antoloxía da poesía neotrobadoresca, Galaxia,Vigo, 1993.

CASTRO, X. A.: "A barbarie do West Greenwich atlántico", Luzes de Galiza, nº 2.

CASTRO, X. A.: Arte y Nacionalismo. La vanguardia histórica gallega (1925-1936), Edicións do Castro, Sada, 1992.

CID, FELIPE: "Juan Rof Carballo" e "Novoa Santos" en Seis testimonios de la medicina ibérica, Ed. Oikos-tau, s.a. Vilassar de Mar, Barcelona. 1967.

CORA, XOSÉ DE: Homes de Fole, Sept, Santiago, 1983.

CORES TRASMONTE, BALDOMERO: Ramón Suárez Picallo. Socialismo, galleguismo y acción de masas en Galicia, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1983.

COSTA RICO, A.: Escolas e mestres, Xunta de Galicia, 1989.

COSTA RICO, ANTÓN: Escolas e Mestres. A educación en Galicia: da Restauración á Segunda República. Xunta de Galicia, Santiago, 1989.

DÍAZ NÚÑEZ, CELIA: "Ánxel Fole. A fidelidade á terra quiroguesa" in Voces da terra. Quiroga e os seus escritores. Concello de Quiroga, Lugo, 1955.

DOBARRO PAZ, X. Mª.: "Introducción" a A rosa de cen follas, Edicións Xerais, Biblioteca das Letras Galegas, Vigo, 1993.

DOBARRO PAZ, XOSÉ Mª.: "Introducción", en Manuel María, Terra Cha, Edicións Xerais, Vigo, 1989.

DURÁN, X. A.: Crónicas 3. Entre la mano negra y el nacionalismo galleguista, Akal Editor, Madrid, 1981.

ESTÉVEZ, XOSÉ: "Limiar", en Manuel María, Ritual pra unha tribu capital de concello, Follas Secas, Ourense, 1986. 

FERNÁNDEZ CERVIÑO, Mª. X.: "Seminario de Estudos Galegos", en Gran Enciclopedia Gallega, tomo 28, pp.115-118.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: Escolma de poesía galega. IV. Os contemporáneos. Ed. Galaxia, Vigo, 1955.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, FRANCISCO: A Xeración Galaxia, Ed. Galaxia, Vigo, 1996.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, FRANCISCO: Ánxel Casal e o libro galego. Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1983.

FERNÁNDEZ FREIXANES, V.: "A narrativa galega dos últimos anos", en Coloquio/Letras, 137-138, Julho-Dezembro de 1995.

FERNÁNDEZ FREIXANES, VÍCTOR: Unha ducia de galegos. Editorial Galaxia, Vigo 1976.

FERNÁNDEZ PAZ, A.: Ler en Galego (I), Vigo, Ir Indo, 1990.

FERNÁNDEZ ROCA, XOSÉ ANXO: "Arredor do teatro", en A sombra imensa de Otero Pedrayo, Extra nº 8 de A Nosa Terra, Vigo, 1987.

FERNÁNDEZ TEIXEIRO, M. M.: "Noticia del teatro gallego", en Primer acto, nº 120, Madrid, maio de 1970.

FERNÁNDEZ, CARLOS: O pensamento epocal en Celestino Fernández de la Vega , Caixa Galicia, O Castro, Sada, 1988.

FERNÁN-VELLO, M. A./PILLADO MAYOR, F.: Conversas en Compostela con Carballo Calero, Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986.

FERNÁN-VELLO, MIGUEL ANXO: "O teatro galego actual", Grial nº 989, Vigo, 1985, pp. 298-308.

FERREIRO, CELSO EMILIO: Longa noite de pedra, Edicións Castrelos, Vigo, 1975.

FONTE, RAMIRO: "As lendas de Avilés de Taramancos", en "Galicia Literaria", Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-IV-1992.

FONTE, RAMIRO: Fermín Bouza Brey e a súa obra literaria, Galaxia, Vigo, 1992.

FONTOIRA, L. e GARCÍA, C.: "Amado Carballo, L.", en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 2. Silverio Cañada Editor, Santiago de Compostela, 1974, p. 31.

FORCADELA, MANUEL: Nova Narrativa Galega, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1993.

FREIRE LESTÓN, X. V.: Lembranzas dun mundo esquecido. Muller, política e sociedade na Galicia contemporánea. 1900-1939. Editorial Laiovento, Compostela, 1993.

FREIXANES, VÍCTOR F.: "Eduardo Blanco-Amor diante do espello", en Unha ducia de galegos, Galaxia, Vigo, 1982, pp. 79-101.

FREIXEIRO MATO, X. RAMÓN: Lingua galega: normalidade e conflito, Edicións Laiovento, Santiago, 1997.

FREIXEIRO MATO, XOSE RAMÓN: Rafael Dieste. Ed. Laiovento, Compostela, 1995.

GÁLIX / BIBLIOTECA NOVA 33: A nosa literatura infantil e xuvenil 1993, Pontevedra, Xunta de Galicia/Caixa Galicia/Gálix, 1994.

GARCÍA BODAÑO, SALVADOR: "Noticia de Avilés de Taramancos", Grial, nº 31, Vigo, Xaneiro-Marzo 1971, pp. 63-66.
"Avilés de Taramancos", Gran Enciclopedia Gallega, vol. 3, Silverio Cañada editor, Santiago-Xixón, 1975, p. 25.
"Introducción", en AVILÉS DE TARAMANCOS, ANTÓN: O tempo no espello, Ed. do Castro, Sada-A Coruña, 198, pp. 5-12.

GARCÍA DEVESA, CONSUELO: "O orientalismo en Novoneyra", Grial 106, 1990, pp. 204-217.

GARCÍA NEGRO, Mª PILAR: "Dez anos de defensa, dez anos de represión do noso idioma", A Nosa Terra. Decenário, Promocións Culturais Galegas, Vigo, 1988.
O galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Edicións do Cumio, Vilaboa (Pontevedra), 1991.
Sempre en Galego, Edicións Laiovento, Santiago, 1993.

GARCÍA, XOSÉ LOIS: Lectura e itinerario posíbel polo Terra Cha de Manuel María, Deputación Provincial de Lugo, Lugo, 1994.

GONZÁLEZ BERAMENDI, J. (ed.): Losada Diéguez. Obra completa, Vigo, Eds. Xerais, 1985.

GONZÁLEZ BERAMENDI, J. e NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: O nacionalismo galego, Vigo, Eds. A Nosa Terra, 1995.

GONZÁLEZ BERAMENDI, J.: Obra política de Ramón Villar Ponte, Sada, Eds. do Castro, 1991.

GONZÁLEZ BERAMENDI, J.: Vicente Risco no nacionalismo galego, Santiago, Eds. do Cerne, 1981.

GONZÁLEZ GÓMEZ, X.: Manifestos das vangardas europeas, Laiovento, Santiago de Compostela, 1995.

GONZÁLEZ LAXE, F.: La economía del sector pesquero, Espasa Calpe, Madrid,1988.

GONZÁLEZ MILLAN, X.: Literatura e sociedade en Galicia, Xerais, 1994.

GONZÁLEZ MILLÁN, X.L.: "A novela galega actual: entre a representación marxinal do pasado e a invención crítica do futuro" en Silencio, parodia e subversión. Cinco ensaios sobre narrativa galega contemporánea. pp. 51-67. Edicións Xerais, Vigo 1991.
A narrativa galega actual. Unha historia social (1975-1984). Edicións Xerais Vigo 1996.

GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN: Álvaro Cunqueiro: Os artificios da fabulación, Vigo, Galaxia, 1991.

GONZÁLEZ-MILLÁN, X.: Silencio, parodia e subversión, Vigo, Xerais,1991.
—Literatura e sociedade en Galicia (1975-1990). Vigo, Xerais, 1994.
—A narrativa galega actual (1975-1984). Vigo, Xerais, 1996.

HERVÉS SAIAR, H.: "El movimiento agrarista gallego, 1890-1936", in VILLARES PAZ, R. (ed.): Historia de Galicia, Vigo, Faro de Vigo, 1991.

HOBSBAWM, E. J.: Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995.

INSTITUTO DA LINGUA GALEGA: Guía bibliográfica da lingüística galega, Edicións Xerais, Vigo, 1996.

LEDO ANDIÓN, MARGARIDA: Prensa e Galeguismo. Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1982.

LÓPEZ BERNÁRDEZ, CARLOS: Guía de lectura de De catro a catro, Edicións do Cumio, Vigo, 1991.

LÓPEZ FOXO, MANUEL: "Achegamento á prosa de Manuel María", Follas Secas, nº 12, Ourense, xaneiro-marzo, 1987. Páxs. 22-27.

LÓPEZ GARCÍA, ANTONIA: Os cariños do soño. (A poesía de Uxío Novoneyra), Do Cumio, Vigo, 1993.

LÓPEZ GARRIDO, C.: "A viabilidade da agricultura galega" en Revista de Economia, Análise empresarial, nº 19, Abril, 1994.

LÓPEZ VALCÁRCEL, XULIO: "As torres no ar", Luzes de Galiza, nº 21, A Coruña, febreiro, 1993, páx. 26.

LÓPEZ, ABEL: A poboación galega entre 1960 e 1991. Consórcio da Zona Franca de Vigo, 1996.

LÓPEZ, T.: "Lírica medieval galego-portuguesa e neotrobadorismo na "época Nós": Coordenadas da poesía de Fermín Bouza Brey", Anuario de Estudios Literarios Galegos. 1992, pp. 35-68.
O neotrobadorismo, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 1997.

LÓPEZ-CASANOVA, ARCADIO: Luís Pimentel e Sombra do aire na herba, Galaxia, Vigo, 1990.

LOSADA, BASILIO: "O tempo no espello por Antón Avilés de Taramancos", Grial, nº 81, Vigo, Xullo-Setembro, 1983, pp. 382-384.

LOURENZO, M. e PILLADO MAYOR, F.: O Teatro Galego, Ed. do Castro, Sada, 1979; Antoloxia do Teatro Galego, Ed. do Castro, Sada, 1982; Dicionário do Teatro Galego, Ed. Sotelo Blanco, 1987.

LOURENZO, MANUEL: "Arredor do teatro de Manuel María", Follas Secas, nº 12, Ourense, xaneiro-marzo, 1987. Páxs. 16-21.

LOURENZO, MANUEL: "O teatro de Otero Pedrayo", in Actas do Simposio Internacional "Otero Pedrayo no panorama literario do Século XX", Consello da Cultura Galega, 1990.

LUCAS, MARÍA: La visión de Galicia en Xosé Neira Vilas, Ediciós do Castro, A Coruña. 1977.

MACEIRA FERNÁNDEZ, XOSÉ MANUEL: A literatura galega no exilio. Consciencia e continuidade cultural, Vigo, Edicións do Cumio, 1995.

MÁlZ, R.: A idea de nación, Vigo, Xerais, 1997.

MANOEL-ANTONIO: Correspondencia, (edición, limiar e notas de Domingo García-Sabell), Galaxia, Vigo, 1979.
—"Un poeta da nosa terra", en El Compostelano, Santiago de Compostela, 10 de abril de 1923.

MARCH, KATHLEEN N.: "As invariantes creacionistas na obra de Manoel Antonio", en Grial, 63, 1-17, 1979.
—"Espacialidade e temporalidade na poesía de Manoel Antonio", en Grial, 68, 129-143, 1980.

MARIÑAS DEL VALLE, X.: Importancia do público na revelación teatral, Ed. do Castro-RAG, 1979.

MARTÍNEZ LÓPEZ, RAMÓN: A literatura galega no exilio, Trasalba, Publicacións da Fundación Otero Pedrayo, 1987.

MARTÍNEZ PEREIRO, CARLOS P.: "Predición e proxección da narrativa galega actual", en A cultura e a creatividade galegas cara ao ano 2000, Sada, Gráficas do Castro/Moret, 1995.

MARTÍNEZ PEREIRO, CARLOS PAULO: "Da cópula entre o lirio e O dragón", A Nosa Terra, nº 770, Vigo, 20.3.1997, pp. 23-24.

MARTÍNEZ PEREIRO, CARLOS PAULO: "Os textos dramáticos de D. Ramón Otero Pedrayo", en RAMÓN OTERO PEDRAYO, O café dos espellos, Cadernos da Escola Dramática Galega nº 72, A Coruña, Maio de 1988.

MATO, A.: Voz "Historiografía" en Gran Enciclopedia Gallega.

MATO FONDO, M.: A mazá e a cinza (a poesía galega após 1976), Ed. do Cumio, Vilaboa-Pontevedra, 1991.

MATO FONDO, MIGUEL: Introducción a "Poesía Galega hoxe: dúas xeracións do século", en Contemporánea, Revista da Asociación de Escritores en Lingua Galega, nº 1, Outono de 1995.

MÉNDEZ FERRÍN, X. L.: De Pondal a Novoneyra, Edicións Xerais, Col. Universitaria, Vigo, 1985.

MÉNDEZ FERRÍN, X. L.: "Prólogo", en Obras en prosa e verso de L. Amado Carballo. Ed. Castrelos, Vigo, 1970.
—De Pondal a Novoneyra. Ed. Xerais, Vigo, 1984.

MÉNDEZ FERRÍN, XOSÉ LUÍS: "Avilés de Taramancos", en De Pondal a Novoneyra, Ed. Xerais, Vigo, 1984, pp. 294-296.

MONTEAGUDO, HENRIQUE (ed.): Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto, Galaxia, Vigo, 1995.

MONTERO SANTALHA, J. M.: Carvalho Calero e a sua obra, Edicións Laiovento, Santiago, 1993.

MORÁM FRAGA, CÉSAR CARLOS: O mundo narrativo de Álvaro Cunqueiro, A Coruña, Agal, 1990.

MORENO, MARÍA VICTORIA e RÁBADE, XESÚS: "A visión emotiva da paisaxe", en Literatura. Século XX, Galaxia, Vigo, 1983.

NICOLÁS RODRÍGUEZ, RAMÓN: Guía de lectura de O soño sulagado de Celso Emilio Ferreiro, Edicións do Cumio, Pontevedra, 1992.

NOGUEIRA, C., SOTO, L., LÓPEZ FACAL: O poder industrial en Galicia, Xerais, Vigo, 1980.

NOIA CAMPOS, Mª CAMINO: A nova narrativa galega, Galaxia, Vigo, 1992.

NOIA, Mª. CAMINO: A nova narrativa galega. Editorial Galaxia. Vigo, 1992. (véxanse especialmente os capítulos IV e V).

NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ MANUEL: O galeguismo en América, 1879-1936, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1992.

OTERO ESPASANDÍN, L.: "De catro a catro", en Nós, 58, 15 de outubro de 1928.

OTERO PEDRAYO, R.: Historia de Galicia. Akal, 1979.

OTERO VÁZQUEZ, C.: Luís Seoane, Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 1991.

PALLARÉS, PILAR: Rosas na sombra. A poesía de Luís Pimentel, Edicións do Cumio, Vigo, 1991.

PAZ GAGO, CHEMA e VILAVEDRA, DOLORES: "El teatro gallego actual", in Primer Acto, nº 262, Madrid, Xaneiro-Febreiro 1996, pp. 9-17.

PENA, X. R.: A poesía de Manuel Antonio, Ed. La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, Serie Nova, A Coruña, 1979.

PENA, XOSÉ RAMÓN: Manuel Antonio e a vangarda, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1996.

PÉREZ RODRÍGUEZ, L.: "Breve historia do teatro galego na Arxentina", en Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 89, Coruña, marzo de 1991.

PÉREZ ROMERO, MIGUEL: "Limiar", in Euloxio R. Ruibal, Azos de esguello, Vigo, Xerais, 1990.

PILLADO MAYOR, FRANCISCO: "A fiestra valdeira no teatro galego", en Rafael Dieste. Era un tempo de entusiasmo", A Nosa Cultura nº 15 de A Nosa Terra, Vigo, 1995.

PIÑEIRO, RAMÓN: "Da miña acordanza (Memorias, Documentos Políticos, Cartas)", nº 111, Grial, Xullo/Agosto/Setembro, Ed. Galaxia, Vigo, 1991.

PORTAS, MANUEL: Língua e sociedade na Galiza, (3ª edición, revista e acrecentada), Bahia Edicións, A Coruña, 1997.

QUEIZÁN, Mª XOSÉ: "A Nova Narrativa loita contra o sentimentalismo", en Grial, nº 63, 1979.

QUINTANA, X. R. e VALCÁRCEL, M.: Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra e pensamento, Ed. Ir Indo, Vigo, 1988.

QUINTÁNS S., MANUEL: "Camiños do teatro galego actual", in Roberto Vidal Bolaño, Agasallo de sombras, Compostela, El Correo Gallego, 1992.

QUINTÁNS S., MANUEL: Os Cadernos da E.D.G. unha escola aberta, Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 101, A Coruña, 1994.

RÁBADE PAREDES, XESÚS: Neira Vilas e Xente no rodicio, Galaxia, Vigo, 1992.

RABUNHAL CORGO, H.: Textos e contextos do teatro galego (1671-1936). Ed. Laiovento, Santiago, 1994.

RAÑA, ROMÁN: A noite nas palabras. Unha aproximación á poesía galega de posguerra, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1996.

RAÑA, ROMÁN: "Antón Avilés: Torres de ar e amor", "Galicia Literaria", Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-IV-1992.

REI ROMEU, M.: Arte e Verdade. A obra literária de Daniel Castelao. Edicións do Cumio, Pontevedra, 1991.

REQUEIXO, ARMANDO: Ánxel Fole. Aproximación temática á súa obra en galego, Edicións do Cumio, Vigo, 1996.

RISCO, ANTÓN: Pensamento de Vicente Risco, Ed. Alvarellos, Lugo, 1978.
—La obra narrativa de Vicente Risco, Ed. da Caja de Ahorros Provincial de Orense, Vigo, 1987.

ROCA CENDÁN, M. e GONZÁLEZ BERAMENDI, J. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Santiago, Universidade, 1995.

ROCA CENDÁN, M.: Luis Peña Novo. Vida e pensamento político e económico, Sada, Eds. do Castro, 1982.

RODRÍGUEZ BAIXEIRAS, XAVIER: "Antón Avilés ou a verdade da poesía", Luzes de Galiza, nº 21, A Coruña, febreiro 1993, p. 27.

RODRÍGUEZ FER, C.: Poesía galega. Crítica e metodoloxía, Xerais, Vigo, 1989.

RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO e BLANCO, CARMEN: "Introducción", en Uxío Novoneyra, Os eidos, Xerais, Vigo, 1990.

RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO: "Fonoestilística da poesía de Novoneyra", en Poesía galega, Xerais, Vigo, 1989.
—"Do Cantar de Mio Cid á épica de Novoneyra", "A poesía amorosa de Uxío Novoneyra" e "Laxeiro visto por Novoneyra", en Acometida atlántica, Do Castro, Sada, A Coruña, 1996.

RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO: "Manuel María e a cultura popular", Poesía galega. Crítica e metodoloxía, Edicións Xerais, Vigo, 1989. Páxs. 305-374.

RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO: A Galicia misteriosa de Ánxel Fole, Edicións do Castro, Sada, 1981.
Ánxel Fole. Vida e obra, Xerais, Vigo, 1977.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, L.: Desde a palabra, doce voces. Nova poesía galega, Sotelo Blanco, Barcelona, 1986.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (coord.): Fermín Bouza-Brey. 1901-1973. Unha fotobiografia, Xerais, Vigo, 1992.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, F.: Literatura galega contemporánea (problemas de método e interpretación), Edicións do Cumio, Vilaboa-Pontevedra, 1990.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO: Conflito lingüístico e ideoloxia na Galiza, (3ª edición, correxida e acrescentada), Edicións Laiovento, Santiago, 1991.

RODRÍGUEZ, FRANCISCO: Eduardo Blanco Amor (o desacougo da nación negada), Edicións do Cumio, Vilaboa, 1993.

RODRÍGUEZ, L. e SEARA, T.: Para saír do século. Nova proposta poética. Xerais, Vigo, 1997.

ROIG, BLANCA-ANA: "As noveliñas Lar, unha lección para o kiosco galego". Dorna 7 (1982), Universidade de Santiago.

RUS GASCÓN, PILAR: Imaxe do mundo en Eduard Blanco Amor. A muller, o conflicto social e os marxinados, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 1997.

SAAVEDRA, P. e VILLARES R.: "Galicia en el antiguo régimen" en España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Fernández, editor, Crítica, 1985.

SALGADO XOSÉ M. e CASADO, XOÁN M.: X. L. Méndez Ferrín. Edicións Sotelo Blanco. Barcelona, 1989.

SALGADO, FERNANDO: Lorenzo Varela: crónica dunha vida atormentada, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1995.

SALINAS PORTUGAL, F.: Voz e siléncio (entrevista con R. Carvalho Calero), Edicións do Cumio, Vilaboa-Pontevedra, 1991.

SALINAS PORTUGAL, FRANCISCO: "A Nova Narrativa Galega", en A nosa literatura: unha interpretación para hoxe (II), Xistral, Santiago de Compostela.,1985.

SEARA DOMÍNGUEZ, T.: Miguel Anxo Fernán-Vello na poesía galega actual, Universidade da Coruña, Facultade de Humanidades, Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-portuguesa, 1993.

SEOANE, LUÍS: Castelao artista, Edicións do Castro, Sada, 1984.

SEOANE, XAVIER: Reto ou Rendición, Edicións do Castro, Sada, 1994.

SOUTO PRESEDO, E.: Viagens na Literatura, Edicións Laiovento, Santiago, 1991.

TARRÍO VARELA (coord.): Álvaro Cunqueiro, Boletín Galego de Literatura, Monografías, nº 1, 1992.

TARRÍO VARELA, A.: Literatura galega. Aportacións a unha Historia Crítica, Vigo, Xerais, 1994.

TARRÍO VARELA, ANXO: Álvaro Cunqueiro ou os disfraces da melancolía, Vigo, Galaxia, 1989.

TARRÍO, ANXO: "O iceberg poético de Novoneyra", en De letras e signos, Xerais, Vigo, 1990.

TARRÍO, ANXO: Literatura Galega, Edicións Xerais, Vigo, 1994.

TATO FONTAÍÑA, LAURA: Teatro e nacionalismo. Ferrol, 1915-1936Ed. Laiovento, Compostela, 1995.

VALCÁRCEL, M.: A prensa en Ourense e a súa provincia, Deputación provincial, Ourense, 1987.

VARELA JÁCOME, B.: Estructuras de la narrativa de Castelao. Ed. Librigal, A Coruña, 1973.

VÁZQUEZ CUESTA, PILAR: "Literatura Gallega" in Historia de las Literaturas Hispánicas no castellanas. Taurus, Madrid, 1980.

VÁZQUEZ CUESTA, PILAR: "Literatura Gallega", en Historia de las Literaturas Hispánicas no castellanas, Taurus, Madrid, 1981, pp. 889-896.

VIEITES, MANUEL F.: "Rafael Dieste e o teatro: semblanza dun heterodoxo", en Rafael Dieste. Heterodoxia e paixón creadora", Xerais, Vigo, 1995.

VIEITES, MANUEL F.: Manual e escolma da literatura dramática galega, Compostela, Sotelo Blanco, 1996.

VILANOVA RODRÍGUEZ, ALBERTE: Los gallegos en la Argentina, 2 vols., Buenos Aires, Ediciones Galicia, 1966.

VILAVEDRA, DOLORES (coordinadora): Diccionario da Literatura Galega. I. Autores, Galaxia, Vigo, 1995.

VILLALAÍN, DAMIÁN: "Limiar. Apuntes —de esguello— sobre o teatro de Euloxio R. Ruibal", in Euloxio R. Ruibal, Unha macana de dote, Barcelona, Sotelo Blanco, 1990.

VILLAR PONTE, A.: Pensamento e sementeira. Leciós de patriotismo galego. Ed. Galicia, Bos Aires, 1971.

VILLARES, R. e BERAMENDI, J. G.: Actas Congreso Castelao Tomo II. Universidade de Santiago de Compostela, Compostela, 1989.

VILLARES, R. e BERAMENDI, J. G. (eds): Actas Congreso Castelao (tomo I), Universidade de Santiago de Compostela, Compostela, 1989.

VV. AA.: Actas do Congreso Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991.
—Actas do Congresso A. Cunqueiro, Lugo, Agal, 1991.
—Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago, 1982.
—O mundo de Cunqueiro, A Nosa Terra, Extra, nº 2, 1984.

VV. AA.: Ánxel Fole. Á luz da fala, A Nosa Cultura 17, A Nosa Terra, Vigo, 1997.

VV. AA.: Castelao contra a manipulación, Edicións Xistral, Compostela, 1984.

VV. AA.: Castelao e Bóveda. Irmáns!! (Extra 5-6) Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1986.

VV. AA.: Celso Emílio Ferreiro: comun temos a pátria, Edicións ANosa Terra, col. A Nosa Cultura, nº 11, Vigo, 1989.

VV. AA.: Diccionario da literatura galega. I, Autores, Vigo, Galaxia, 1995.

VV. AA.: "Fragmentos de críticas, apoloxías e semblanzas", en Uxío Novoneyra, Os eidos. Libro do Courel, Xerais, Vigo, 1985.

VV. AA.: Grial, n° 86, outubro-decembro, Vigo, 1984.
—Vicente Risco. Arredor de nós, Ed. A Nosa Terra, A Nosa Cultura, 14, Vigo, 1993.
—Congreso Vicente Risco. Actas, Ed. da Xunta de Galicia, Compostela, 1996.

VV. AA.: Homenaxe a Avilés de Taramancos, Concello de Noia, 1992.

VV. AA.: Homenaxe a Cabanillas. No centenario do seu nacemento, Universidad de Santiago, 1977.

VV. AA.: Homenaxe a Ramón Otero Pedrayo no LXX aniversario do seu nacimento, Ed Galaxia, Vigo, 1958.
—Ramón Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia Universal, Caracas, 1958.
—Otero Pedrayo (monográfico), Grial, nº 52, Vigo, 1976.
A sombra imensa de Otero Pedrayo, Ed. A Nosa Terra, A Nosa Cultura, 8, Vigo, 1987.

VV. AA.: Homenaxe a Ramón Piñeiro, Galicia Editorial S.A., A Coruña, 991.

VV. AA.: Manuel Antonio: "Embarcados nun cantar", Edicións A Nosa Terra, A Nosa Cultura, 16, Vigo, 1996.

VV. AA.: Manuel María da Terra Cha, Citania de Publicacións, Lugo, 1995. (Compleméntase co video homónimo, producido por Ophiusa, licencia nº 49.875).

VV. AA.: Ramón Cabanillas. Camiño adiante, Ed. A Nosa Terra, A Nosa Cultura, 10, Vigo, 1988.

VV. AA.: Ricardo Carvalho Calero: a razón da esperanza, A Nosa Terra, Vigo, 1991 (Colección "A nosa cultura", núm. 13).

VV. AA.: Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos, Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1978.

VV. AA.: V Xornadas Historia de Galicia, Deputación de Ourense, 1988.