A Etapa Contemporánea II
Créditos

O anuncio dos novos tempos, Xosé M. Millán Otero.

A prosa política na época das Irmandades, Lourenzo Fernández Prieto e Manuel M. Barreiro.

O teatro das Irmandades da Fala, Emílio Xosé Ínsua

A popularización da novela curta: as coleccións Céltiga e Lar, Xosé Lois Bouzas Millán

A narrativa de Castelao, Manuel Rei Romeu

Grupo Nós: Ramón Otero Pedrayo, Carme Fernández Pérez-Sanjulián

Grupo Nós: Vicente Risco, Xosé M. Millán Otero.

Grupo Nós: O teatro, Manuel Lourenzo e Laura Tato Fontaíña

A prosa didáctica (1916-1936), Goretti Sanmartín Rei.

O vangardismo: Manuel Antonio e Álvaro Cunqueiro, Anxos Sanmartín Rei.

Poetas entre a tradición e a modernidade. Luís Amado Carballo e a súa escola poética, Manuel María

O neotrobadorismo. Fermín Bouza-Brey, Teresa López

Teóricos da arte, Manuel Vilar Álvarez

A guerra civil. Literatura do exilio (I), Manuel Rei Romeu.

Literatura do exilio (II) O activismo cultural na diáspora bonaerense, Xosé M. Maceira Fernández.

O silencio interior (1940-1950), Sindo Villamayor

A poesía de posquerra, Manuel Forcadela.

A recuperación da narrativa en galego: Anxel Fole, Manuel María.

A recuperación da narrativa en galego: Álvaro Cunqueiro, María Xesús Nogueira.

A narrativa de Eduardo Blanco Amor: o descubrimento dun mundo conflitivo, Xosé Antonio Leis Ferreira.

Un momento crucial: Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro, Anxos Sanmartín Rei.

Manuel María e o seu tempo, Camilo Gómez Torres.

Uxío Novoneyra: poesía, terra e compromiso, Carmen Blanco.

A nova narrativa, Xavier Camba Sanmartín.

O pensamento galeguista (o ensaio filosófico de posguerra), Xoán Carlos Garrido Couceiro.

O ensaio histórico e económico, Bieito Alonso, Luís Obelleiro Piñón e Mª do Carme García Negro.

O ensaio sociolingüístico, Gonzalo Constela Bergueiro.

O teatro actual, Laura Tato Fontaíña.

A obra literaria de Antón Avilés de Taramancos, Xosé Mª Álvarez Cáccamo.

A obra de Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel Amor Couto.

A poesía contemporánea a partir de 1975, Miguel Mato Fondo.

A narrativa actual, Xosé M. Eyré

A narrativa actual (A novela nos anos oitenta e noventa.        
  Autoría feminina e temática LGBTQ na saída do franquismo.            
  A aposta normalizadora. Os premios como ferramenta            
  Narrativa de Evasión), Mario Regueira