A Etapa Contemporánea III
Bibliografía

ABUÍN GONZÁLEZ, Ángel E. (ed.). El teatro gallego hoy. Monográfico de Estreno, XXII, 2, 2006.
ABUÍN GONZÁLEZ, Ángel E.; Garnier, Emmanuel. Nouvelles scenes, nouveaux dispositifs: L’émergence do théâtre galicien. Bruxelas: Lansman. 2014.
ABUÍN GONZÁLEZ, Angel e TARRÍO VARELA, Anxo (eds.): Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da Península Ibérica. Universidade de Santiago de Compostela, 2004.

ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé María e LÓPEZ BERNÁRDEZ, Carlos: “Cincuenta anos de poesía galega: antoloxía. A xeración dos 50; A xeración dos 80”, Tomo 2, Penta, A Coruña, 1994
BAGUÉ QUÍLEZ, Luís: “Voces en construcción”, en Babelia, El País, 13 de noviembre de 2017
BALTRUSCH, Burghard e SIMÕES DE ALMEIDA, Ana Bela: “Aproximación crítica á obra de Lupe Gómez. Atentado ao culturalismo”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 2004, páxs.7-29.

Biscainho-Fernandes, Carlos C.,  A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Laiovento, 2007.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano & Freixeiro Mato, Xosé Ramón, eds., Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos, Universidade da Coruña, 2014,  http://www.udc.es/export/sites/udc/snl/_galeria_down/documentospdf/Libro_Lingua_e_Teatro.pdf

CASAS, Arturo (Ed.): “Proemio”, en “Antoloxía consultada da poesía galega. 1976-2000”. TrisTram, Lugo, 2003.
CASAS, Arturo: “De impurezas, epitafios e balbordos. Lectura non só sistémica de Fascinio, de Chus Pato, nas coordenadas líricas dos 90”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1996, páxs.129-148.
CASAS, Arturo: “Lírica difusa, ou xéneros en tempo indecoroso”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia.
CASTAÑO, Yolanda (Ed.): “Muestra de la joven poesía gallega”, La flama en el espejo, Nº 3, México D.F., 1997
CASTAÑO, Yolanda (et alii): “Perfopoesía. Sobre la poesía escénica y sus redes”, Col. Arte y Pensamiento, Cangrejo Pistolero Ediciones, Sevilla, 2012
CID, Alba e LOURIDO, Isaac (Ed.): “La poesía actual en el espacio público”, Col. Universitas, Orbis Tertius, Villeurbanne, 2015
CID, Alba: “Ceo ou cénit. A autoría feminina na poesía galega”, en Luzes, Nº 28, páxs 78-81
COCHÓN OTERO, Iris: “ A poesía de fin de milenio: o reaxuste dos anos noventa”. Galicia Literatura. Tomo XXXIII, “A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro”, coord. Por Anxo Tarrío Varela, Hércules de Ediciones, A Coruña, 2001
DOPICO, Montse: “Chegou a 'novísima' poesía galega?”, en Praza Pública, Cultura, 4 de agosto de 2017
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “ Repensar, fatigándose, desde a desorde actual”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación”, Xerais, Vigo, 2005
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “Literatura galega de muller, unha visión sistémica”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, páxs. 41-67
GORRÍA, Ana (Ed.): “Novas de poesía. 17 poetas”, Fundación Uxío Novoneyra, 2014
LÓPEZ-BARXAS, Francisco e MOLINA, César Antonio: “Fin de un milenio. Antología de la poesía gallega última”, Libertarias-Prodhufi, Madrid, 1991

López Silva, Inmaculada e Vilavedra, Dolores, Un abrente teatral, Galaxia, 2002.
López Silva, Inmaculada, Resistir no escenario: cara a unha historia institucional do teatro galego, Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

LOPO, Antón: “Chegan os neos”, en Faro da Cultura, Faro de Vigo, 5 de novembro de 2015
LOSADA, Basilio: “Poesía Gallega de Hoy. Antología”, Visor, Madrid, 1990
LOURIDO HERMIDA, Isaac: “La poesía gallega actual. Una visión panorámica”, en Galerna: Vi, 2008, páxs. 29-41.
LOUZAO OUTEIRO, Miguel: “Letras de Cal na produción poética galega dos 90”, Laiovento, Santiago, 2006
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “A poesía de fin de milenio: os anos oitenta”. Galicia. Literatura. Tomo XXXIII “A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro”. Hércules de Ediciones, A Coruña, 2001
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “De vanguardas e Penélopes. A intertextualidade na poesía dos noventa”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 9, Madrid, 2006
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Identidade, nación e compromiso na poesía galega do novo século escrita por mulleres”, en Boletín Galego de Literatura, nº 45, Universidade de Santiago de Compostela, 1º semestre 2011
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “La poesía gallega actual. Retrato de familia”, en Tropelias: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Nº 15-17, 2004-2006, páxs. 423-436
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Literatura galega 2016”, en Insula: revista de letras y ciencias humanas, Nº 844, 2017, páxs. 24-25
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Novos soportes con xente detrás. A produción poética en 2007”, en Anuario de Estudos Literarios Galegos nº 07, 2007, páxs. 139-147
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “O andel da poesía”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1998, páxs.171-177.
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Os limiares e os epílogos autoriais no discurso poético dos noventa. Notas para o seu estudo”, en A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Universidade de Santiago de Compostela, páxs. 303-313
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Os últimos libros no andel da poesía”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1996, páxs.127-130.
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Poesía galega dos oitenta”, en en Boletín Galego de Literatura, nº 18, Universidade de Santiago de Compostela, 2º semestre 1997
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Voces femeninas en la poesía gallega actual”, en Revista de erudición y crítica, Nº 5, 2008, páxs. 90-99
NOGUEIRA, María Xesús (Ed.): “13. Antoloxía da poesía galega próxima”, Chan da Pólvora e Papeles Mínimos, Santiago de Compostela e Madrid, 2017
NOGUEIRA, María Xesús: “A poesía galega actual. Algunhas notas (necesariamente provisorias) para un estado da cuestión”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 6, Madrid, 2003

Núñez Sabarís, Xaquín, “Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: construíndo un teatro do aquí”,  Anuario de Literatura comparada, 4:77-106, 2014.

Ogando González, Iolanda e Serra Porteiro, Elisa (eds.), Chamada a escena: o teatro galego no século XXI. Monográfico de Galicia 21 · Journal of Contemporary Galician Studies, Issue H, 2018.
Ogando González, Iolanda, Teatro histórico: construción dramática e construción nacional, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Universidade da Coruña, 2004.

PALACIOS, Manuela e GONZÁLEZ, Helena (Eds.): “Palabras extremas. Escritoras gallegas e irlandesas de hoy”, Netbiblo, A Coruña, 2008
PALACIOS, Manuela e LOJO, Laura (Eds.): “Writing bonds: Irish and Galician contemporary women poets”, Peter Lang, Oxford, 2009

Pascual, Roberto (ed.), Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, TrisTram, 2006.

PENA PRESAS, Montserrat: “Os grupos poéticos galegos tras Letras de Cal”, en Boletín Galego de Literatura, nº 45, Universidade de Santiago de Compostela, 1º semestre 2011
REYES, Miriam: “Punto de ebullición. Antología de la poesía contemporánea en gallego”, Fondo de Cultura Económica, Madrid/México, 2015
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Luciano: “Desde a palabra, doce voces. Nova poesía galega”, Vento que zoa/ Sotelo Blanco, Barcelona, 1986
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Olivia (Ed.): “Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia”, Eneida, Madrid, 2005
RODRÍGUEZ, Luciano e SEARA, Teresa (Eds.): “Para saír do século. Nova proposta poética”, Xerais, Vigo, 1997
SEARA, Teresa: “A diversificación da poética intimista no período 1985-1997”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia

Tato Fontaíña, Laura, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro, Toxosoutos, 2013.

Vieites, Manuel F. (ed.), Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995), Xerais, 1998.
Vieites, Manuel F., Historia do teatro galego. Unha lectura escénica, Xunta de Galicia, 2005.
Vieites, Manuel F., Manual e escolma da literatura dramática galega, Sotelo Blanco, 1996.

VV.AA.: “No seu despregar. Antoloxía Poética”, Apiario, A Coruña, 2016

VV.AA., As artes escénicas en Galicia: situación e perspectivas, Consello da Cultura Galega, 2014.
VV.AA., Cento vinte e cinco anos de teatro en galego, Galaxia, 2007.
VV.AA., Literatura dramática. Unha introdución histórica, Galaxia, 2008.
VV.AA., Teatro Gallego Actual. Monográfico de ADE Teatro, 2006.


Agis Villaverde, Marcelino. Historia do pensamennto galegpo contemporáneo. Contribucións da filosofía á cultura actual. A Coruña: Deputación da Coruña, 2016.

Bar Cendón, Mónica. Feministas galegas, claves dunha revolución en marcha. Vigo: Edicións Xerais, 2010

García Negro, Pilar. O galego e as leis. Unha aproximación sociolingüística. Vilaboa:Edicións do Cumio, 1991.

González Beramendi, Xusto (coord.). Galicia e a historiografía. Santiago de Compostela:Tórculo edicións,1993.

Rodríguez Sánchez, Francisco. Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A Coruña: Asociación socio pedagóxica galega, 2011.

Rodríguez Sánchez, Francisco e López Suevos Fernández, Ramón. Problemática nacional e colonialismo. O caso galego. Santiago de Compostela: Edicións Xistral, 1978

VV.AA. Historia xeral de Galicia. Vigo:Edicións A nosa terra,1997.

VV.AA. Historia de Galicia. Ourebse: Fronte cultural da ANPG, 1979.

BÓVEDA, JORGE EMILIO, A xanela insólita. Santiago de Compostela: Urco Editora, 2013.

CARBALLO, XULIO, Os pioneiros da banda deseñada galega (1971-1979), Vigo: Edicións Xerais, 2019.

FIGUEROA , ANTÓN, Nación, literatura, identidade: Comunicación literaria e campos

sociais en Galicia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001.

FIGUEROA , ANTÓN, Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural, Brión:

Laiovento, 2015.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, HELENA, Elas e o paraugas totalizador: escritoras, xénero e nación, Vigo: Xerais, 2005.

GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN, Literatura e sociedade en Galicia (1975-1990). Vigo: Xerais, 1994.

GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN, A narrativa galega actual (1975-1984). Unha historia social. Vigo: Xerais, 1996

GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN, Resistencia cultural e diferencia histórica: A experiencia da subalternidade, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2000

LÓPEZ-LÓPEZ, LORENA, Dialogando coas marxes na narrativa de autoría feminina: Margarita Ledo Andión, Patricia A. Janeiro, Cris Pavón e Teresa Moure, Bangor (Gwynedd): Bangor University, 2019.

PARDO DE NEYRA, XULIO, Literatura galega e pornografía, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 2016.

PENA PRESAS, MONTSE, Feminismos e literatura infantil e xuvenil en Galicia, Santiago de Compostela: Laiovento, 2018.

ROIG RECHOU, BLANCA ANA (coord.), Historia da literatura infantil e xuvenil galega, Vigo: Edicións Xerais, 2015.

VILAVEDRA, DOLORES, A narrativa galega na fin de século: unha ollada crítica dende 2010, Vigo: Galaxia, 2010.

VVAA, Catálogo de Banda Deseñada Galega do Consello da Cultura Galega (http://culturagalega.gal/bd/), consultado o 17 de novembro de 2018.