A Etapa Contemporánea III
Bibliografía

ABUÍN GONZÁLEZ, Ángel E. (ed.). El teatro gallego hoy. Monográfico de Estreno, XXII, 2, 2006.
ABUÍN GONZÁLEZ, Ángel E.; Garnier, Emmanuel. Nouvelles scenes, nouveaux dispositifs: L’émergence do théâtre galicien. Bruxelas: Lansman. 2014.
ABUÍN GONZÁLEZ, Angel e TARRÍO VARELA, Anxo (eds.): Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da Península Ibérica. Universidade de Santiago de Compostela, 2004.

ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé María e LÓPEZ BERNÁRDEZ, Carlos: “Cincuenta anos de poesía galega: antoloxía. A xeración dos 50; A xeración dos 80”, Tomo 2, Penta, A Coruña, 1994
BAGUÉ QUÍLEZ, Luís: “Voces en construcción”, en Babelia, El País, 13 de noviembre de 2017
BALTRUSCH, Burghard e SIMÕES DE ALMEIDA, Ana Bela: “Aproximación crítica á obra de Lupe Gómez. Atentado ao culturalismo”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 2004, páxs.7-29.

Biscainho-Fernandes, Carlos C.,  A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Laiovento, 2007.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano & Freixeiro Mato, Xosé Ramón, eds., Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos, Universidade da Coruña, 2014,  http://www.udc.es/export/sites/udc/snl/_galeria_down/documentospdf/Libro_Lingua_e_Teatro.pdf

CASAS, Arturo (Ed.): “Proemio”, en “Antoloxía consultada da poesía galega. 1976-2000”. TrisTram, Lugo, 2003.
CASAS, Arturo: “De impurezas, epitafios e balbordos. Lectura non só sistémica de Fascinio, de Chus Pato, nas coordenadas líricas dos 90”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1996, páxs.129-148.
CASAS, Arturo: “Lírica difusa, ou xéneros en tempo indecoroso”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia.
CASTAÑO, Yolanda (Ed.): “Muestra de la joven poesía gallega”, La flama en el espejo, Nº 3, México D.F., 1997
CASTAÑO, Yolanda (et alii): “Perfopoesía. Sobre la poesía escénica y sus redes”, Col. Arte y Pensamiento, Cangrejo Pistolero Ediciones, Sevilla, 2012
CID, Alba e LOURIDO, Isaac (Ed.): “La poesía actual en el espacio público”, Col. Universitas, Orbis Tertius, Villeurbanne, 2015
CID, Alba: “Ceo ou cénit. A autoría feminina na poesía galega”, en Luzes, Nº 28, páxs 78-81
COCHÓN OTERO, Iris: “ A poesía de fin de milenio: o reaxuste dos anos noventa”. Galicia Literatura. Tomo XXXIII, “A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro”, coord. Por Anxo Tarrío Varela, Hércules de Ediciones, A Coruña, 2001
DOPICO, Montse: “Chegou a 'novísima' poesía galega?”, en Praza Pública, Cultura, 4 de agosto de 2017
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “ Repensar, fatigándose, desde a desorde actual”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación”, Xerais, Vigo, 2005
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: “Literatura galega de muller, unha visión sistémica”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, páxs. 41-67
GORRÍA, Ana (Ed.): “Novas de poesía. 17 poetas”, Fundación Uxío Novoneyra, 2014
LÓPEZ-BARXAS, Francisco e MOLINA, César Antonio: “Fin de un milenio. Antología de la poesía gallega última”, Libertarias-Prodhufi, Madrid, 1991

López Silva, Inmaculada e Vilavedra, Dolores, Un abrente teatral, Galaxia, 2002.
López Silva, Inmaculada, Resistir no escenario: cara a unha historia institucional do teatro galego, Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

LOPO, Antón: “Chegan os neos”, en Faro da Cultura, Faro de Vigo, 5 de novembro de 2015
LOSADA, Basilio: “Poesía Gallega de Hoy. Antología”, Visor, Madrid, 1990
LOURIDO HERMIDA, Isaac: “La poesía gallega actual. Una visión panorámica”, en Galerna: Vi, 2008, páxs. 29-41.
LOUZAO OUTEIRO, Miguel: “Letras de Cal na produción poética galega dos 90”, Laiovento, Santiago, 2006
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “A poesía de fin de milenio: os anos oitenta”. Galicia. Literatura. Tomo XXXIII “A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro”. Hércules de Ediciones, A Coruña, 2001
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “De vanguardas e Penélopes. A intertextualidade na poesía dos noventa”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 9, Madrid, 2006
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Identidade, nación e compromiso na poesía galega do novo século escrita por mulleres”, en Boletín Galego de Literatura, nº 45, Universidade de Santiago de Compostela, 1º semestre 2011
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “La poesía gallega actual. Retrato de familia”, en Tropelias: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Nº 15-17, 2004-2006, páxs. 423-436
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Literatura galega 2016”, en Insula: revista de letras y ciencias humanas, Nº 844, 2017, páxs. 24-25
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Novos soportes con xente detrás. A produción poética en 2007”, en Anuario de Estudos Literarios Galegos nº 07, 2007, páxs. 139-147
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “O andel da poesía”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1998, páxs.171-177.
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Os limiares e os epílogos autoriais no discurso poético dos noventa. Notas para o seu estudo”, en A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Universidade de Santiago de Compostela, páxs. 303-313
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Os últimos libros no andel da poesía”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1996, páxs.127-130.
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Poesía galega dos oitenta”, en en Boletín Galego de Literatura, nº 18, Universidade de Santiago de Compostela, 2º semestre 1997
NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús: “Voces femeninas en la poesía gallega actual”, en Revista de erudición y crítica, Nº 5, 2008, páxs. 90-99
NOGUEIRA, María Xesús (Ed.): “13. Antoloxía da poesía galega próxima”, Chan da Pólvora e Papeles Mínimos, Santiago de Compostela e Madrid, 2017
NOGUEIRA, María Xesús: “A poesía galega actual. Algunhas notas (necesariamente provisorias) para un estado da cuestión”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 6, Madrid, 2003

Núñez Sabarís, Xaquín, “Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: construíndo un teatro do aquí”,  Anuario de Literatura comparada, 4:77-106, 2014.

Ogando González, Iolanda e Serra Porteiro, Elisa (eds.), Chamada a escena: o teatro galego no século XXI. Monográfico de Galicia 21 · Journal of Contemporary Galician Studies, Issue H, 2018.
Ogando González, Iolanda, Teatro histórico: construción dramática e construción nacional, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Universidade da Coruña, 2004.

PALACIOS, Manuela e GONZÁLEZ, Helena (Eds.): “Palabras extremas. Escritoras gallegas e irlandesas de hoy”, Netbiblo, A Coruña, 2008
PALACIOS, Manuela e LOJO, Laura (Eds.): “Writing bonds: Irish and Galician contemporary women poets”, Peter Lang, Oxford, 2009

Pascual, Roberto (ed.), Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, TrisTram, 2006.

PENA PRESAS, Montserrat: “Os grupos poéticos galegos tras Letras de Cal”, en Boletín Galego de Literatura, nº 45, Universidade de Santiago de Compostela, 1º semestre 2011
REYES, Miriam: “Punto de ebullición. Antología de la poesía contemporánea en gallego”, Fondo de Cultura Económica, Madrid/México, 2015
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Luciano: “Desde a palabra, doce voces. Nova poesía galega”, Vento que zoa/ Sotelo Blanco, Barcelona, 1986
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Olivia (Ed.): “Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia”, Eneida, Madrid, 2005
RODRÍGUEZ, Luciano e SEARA, Teresa (Eds.): “Para saír do século. Nova proposta poética”, Xerais, Vigo, 1997
SEARA, Teresa: “A diversificación da poética intimista no período 1985-1997”, en Grial. Revista Galega de Cultura, nº 140, Tomo XXXVI/1998. “Poesía última 1985-1998”, Galaxia

Tato Fontaíña, Laura, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro, Toxosoutos, 2013.

Vieites, Manuel F. (ed.), Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995), Xerais, 1998.
Vieites, Manuel F., Historia do teatro galego. Unha lectura escénica, Xunta de Galicia, 2005.
Vieites, Manuel F., Manual e escolma da literatura dramática galega, Sotelo Blanco, 1996.

VV.AA.: “No seu despregar. Antoloxía Poética”, Apiario, A Coruña, 2016

VV.AA., As artes escénicas en Galicia: situación e perspectivas, Consello da Cultura Galega, 2014.
VV.AA., Cento vinte e cinco anos de teatro en galego, Galaxia, 2007.
VV.AA., Literatura dramática. Unha introdución histórica, Galaxia, 2008.
VV.AA., Teatro Gallego Actual. Monográfico de ADE Teatro, 2006.