Séculos Escuros e Ilustración
Bibliografía

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X. M.: Escolma de Poesía Galega II. A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830), Galaxia, Vigo, 1959.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.: "A Ilustración Galega. Bases para unha interpretación histórica", Grial, 102, 1989, pp. 167-180.

BLANCO PÉREZ, DOMINGO: Historia da literatura popular galega, Santiago, Universidade, 1994.

CARBALLO, F. et alii: Historia de Galicia, A Nosa Terra, Vigo, 1991.

FERREIRO, M.: "Unha ruptura na literatura galega: Os séculos escuros", in VV. AA.: A nosa literatura. Unha interpretación para hoxe, Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, Ourense, 1982, pp. 45-65.

 GONZALEZ REBOREDO, X. M.: Lendas Galegas de Tradición Oral, Vigo, Galaxia, 1995. 

HARGUINDEY, HENRIQUE e BARRIO, MARUXA: Antoloxía do conto popular galego, Vigo, Galaxia, 1994.

PENSADO, J. L.: El Gallego, Galicia y los gallegos a través de los tiempos, Editorial La Voz de Galicia, A Coruña, 1985.

SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: Galicia na Idade Moderna, Vía Láctea, Oleiros (A Coruña), 1995.

SACO Y ARCE, JUAN A.: Literatura popular de Galicia, Ourense, Diputación Provincial, 1987.

SCHUBARTH, DOROTHÉ e SANTAMARINA, ANTÓN: Cántigas Populares, Vigo, Galaxia, 1983.

VÁZQUEZ CUESTA, P.: "Literatura gallega", in I. M. Díez Borque (coord.): Historia de las literaturas hispánicas no castellanas, Taurus, Madrid, 1980, pp. 705-715.