A sua Maxestade a Reina nosa siñora D.ª Sabela II, que Dios garde, para ben dos orfiños da Arquiña

1858