Asociación Galega da Muller (AGM)

Mil novecentos setenta e seis (1976) Asociación

En 1976 créase a Asociación Galega da Muller, que loitou contra as diversas manifestacións da discriminación feminina na sociedade galega e pola erradicación das estruturas políticas, económicas e sociais que impiden a igualdade plena entre homes e mulleres. Vinculada a esta agrupación naceu en 1982 a revista Andaina, publicación de debate feminista desde distintos ámbitos.