Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades

Mil novecentos noventa e tres (1993) Institución

Dependente da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, foi fundado en 1993 por Decreto 25/1993, de 11 de febreiro e ten por obxectivo "promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lingüísticos, literarios, históricos e antropolóxicos".

Desde o ano 2003 conta cunha publicación, denominada Cadernos Ramón Piñeiro, de periodicidade variábel.