Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)

Mil novecentos oitenta e nove (1989) Institución

Organismo autónomo, de carácter comercial, adscrito á Xunta de Galicia e creado por Lei 4/1989, do 21 de abril. 

No ano 2008, créase a Axencia Galega das Industrias Culturais  (AGADIC), mediante a Lei 4/2008, do 23 de Maio,