Dicionario de termos literarios

Os lais son composicións anónimas atribuídas a personaxes lendarios que traducen libremente ou parafrasean textos franceses. Non son cantigas de amor, senón que son o resultado do intento de adaptar aos moldes das cantigas galego-portuguesas xéneros doutras áreas xeográficas, neste caso francesas, mais que o adaptador asimila á estrutura e contidos das cantigas de amor ou, en menor medida, ás de amigo.

Consiste na repetición do segundo verso da primeira estrofa como primeiro da terceira; do segundo da segunda como primeiro da cuarta e así sucesivamente

É unha figura mediante a cal se afirma algo negando o contrario.