Dicionario de termos literarios

Estrofa que combina heptasílabos e hendecasílabos libremente dispostos ao gusto do poeta e con rima consonante.

Tropo que consiste en presentar como idénticos dous termos distintos entre os que o emisor establece unha identidade baseada na semellanza.

A metalepse é unha forma de metonimia -substitución do nome dunha cousa polo nome de outra coa que ten relación

A metonimia é a asociuación de dous termos en que A é substituído por B en función dunha relación de proximidfade de sentido.


 

A definición é feita a partir de dobre: a única distinción é que, no mozdobre, a palabra repetida aparece en formasdiversas, coincidindo ás veces coa rima derivada