Dicionario de termos literarios

A reduplicación, tamén chamada anadiplose consistente na repetición dunha palabra ou grupo de palabras situadas ao final dun verso ou dunha secuencia sintáctica ao comezo do verso ou da secuencia seguinte.

Verso ou versos repetidos ao final de cada estrofe.

É unha figura retórica que consiste en poñer a continuación dunha frase outra na que están os termos invertidos para que o sentido desta última forme contraste ou un sentido completamente distinto coa anterior.

Poema formado por un número indeterminado de versos octosílabos con rima asonante nos pares e soltos os impares: -a-a-a-a-a-a..