Dicionario de termos literarios

Omisión dunha palabra que se expresa na primeira de varias oracións e se suprime no resto. A diferenza da elipse, neste caso sempre aparece o elemento expreso ao principio e sobreentendido despois.