Quiasmo

Disposición en cruz dunha mesma estrutura sintáctica ou semántica, onde se adoitan repetir as palabras. Poden aparecer nun só verso ou abranguer dous.

EXEMPLOS

O bronce meu, teu bronce foi María

E hai lobos tan agudos

tan agudos lobos hai